Starbrite - Antislip Reiniger

Nieuw product

Cleaner voor antislip decks, snel en gemakkelijk te gebruiken

Meer details

Op bestelling

€ 11,99 incl. btw

  • 0.5 l
  • 1 l

Meer informatie

Deck cleaner. Cleaner voor antislip decks, snel en gemakkelijk te gebruiken. Verwijdert vuil met zijn schuim. Inhoud: 1l.

gevaar:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.

Buiten het bereik van kinderen houden.
Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Ga door met spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

H318

P101, P102, P280, P305 + P351 + P338, P310